ความรู้เกี่่ยวผู้ประกอบการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านเขตปลอดอากร