Program All Service
สมัครสมาชิกบริการคีย์ใบขนสินค้า
@ขอใช้บริการแบบระบบสมาชิก
ตรวจสอบสิทธิต่ออายุสมาชิก
free counter
สนใจโปรแกรมติดต่อ
เบอร์ 087-274-1517 คุณภาษิต
เบอร์ 081-442-2512 คุณยุวดี
NEW PRODUCT
KPI MONITER
OFFLINE TRACKING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการคีย์ใบขนเคาน์เตอร์เซอร์วิสระบบสมาชิก

Member Service Desk

 


บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

แบบระบบสมาชิก

เป็นการบริการที่ได้สิทธิมากกว่าการคีย์ใบขนสินค้าแบบบุคลทั่วไป

ความสะดวกในการใช้บริการโดยจะส่งเวลาไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลา
จ่ายค่าบริการถุกว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสบริการ คิดเป็นแบบ Kb
สามารถเลือกใช้บริการได ้หลายค่ายผู้ให้บริการ
แถม ฟรี !!!!!! โปรแกรมใบขนสินค้า IMPORT EXPORT GOODS & Counter Service Financial

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

หลักเกณฑ์สำหรับขอเป็นสมาชิกใหม่
เงื่อนไขการบริการ  
เงื่อนไขการต่ออายุประกัน  
สิทธิพิเศษที่ได้รับการเป็นสมาชิก
ถ้าผิดเงื่อนไขการบริการ
 
 
ผู้ขอใช้บริการใหม่แบบสมาชิกแบบระบบสมาชิกเคาน์เตอร์เซอร์วิส

@ หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน 2 ชุด

@ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อตามสำเนาทุกฉบับ 3 ชุด

@ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการสมัครสมาชิกใช้บริการคีย์เคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบระบบสมาชิก 1 ชุด

@แบบฟอร์มคำขอการจดทะเบียนยืนขอสิทธิเป็นพนักงานในระเบียบกรมศุลกากร(download)1 ชุด

@ หนังสือมอบอำนาจ ระบุผู้รับมอบ ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

@ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

@ หนังสือรับรองทะเบียนการค้า ภพ.20 1 ชุด

 
กรณีการจดทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือสัญญา
 
@ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทคู่สัญญาเดิม ตามหนังสือรับรอง   3 ชุด
@ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทคู่สัญญาใหม่ ตามหนังสือรับรอง  3 ชุด
@ หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากกระทรวงพาณิช กรณีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท หรือผู้ถือหุ้น 1 ชุด
@ หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท ทั้งผู้ถือสัญญาเดิม และ ผู้ทำสัญญาใหม่ อายุไม่เกิน 3 เดือน อย่างละ 1 ชุด
@ หนังสือบันทึกเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา (download) 1 ชุด
@ หนังสือมอบอำนาจ และ เซ็นต์ยินยอมจาก บริษัทคู่สัญญาเดิม (download) 1 ชุด
@หนังสือบันทึกเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา ออกโดยผู้ถือสัญญาเดิม  1 ชุด
@ แบบฟอร์มคำขอการจดทะเบียนยืนขอสิทธิ์เป็นพนักงานในระเบียบกรมศุลกากร(download) 1 ชุด
แบบฟอร์มการทำสัญญาระหว่างผู้ถือสัญญาใหม่ กับ ผู้ให้บริการในแบบฟอร์มในเงื่อนไขปัจจุบัน(ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ตะวัน) 1 ชุด
@สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีกระทำการแทน ) 1 ชุด
@ หนังสือผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

คู่มือการจัดเก็บเอกสารส่งกรม ตามประกาศที่ 62/2549 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามเงื่อนไข Download

ค้นหาคำถาม -คลายส่งสัย
สอบถามปัญหาโปรแกรม
คู่มือdownloads
ติดต่อด้านเทคนิค
E-MAIL AT TAWANTECH