Program All Service
@โปรแกรมใบขนสินค้า ขาออก
@โปรแกรมใบกำกับตู้สินค้า
สมัครสมาชิกบริการคีย์ใบขนสินค้า
ตรวจสอบสิทธิต่ออายุสมาชิก
free counter
สนใจโปรแกรมติดต่อ
เบอร์ 087-274-1517 คุณภาษิต
เบอร์ 081-442-2512 คุณยุวดี
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก โปรแกรมใบกำกับตู้สินค้า

E-Export &Goods Paperless

 


โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก

โปรแกรมใบกำกับตู้สินค้า

ขั้นตอนการส่งใบขนขาออกทางแอร์ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
พิธีการศุลกากรส่งสินค้าออกทางอากาศยานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export)
แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อส่งเสริมมาตรฐานความโปร่งใสการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ (โปรดตอบแบบสำรวจด้านบน)

กรม ศุลกากร ให้บริการผู้ส่งออก/ตัวแทนออกของ ผ่านพิธีการศุลกากรส่งสินค้าออกทางอากาศยานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) สำหรับส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้


1. ผู้ส่งออก/ตัวแทนออกของ ผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้าพร้อมข้อมูลการกำกับ การขนย้ายสินค้า และ ส่งผ่านผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลมายังระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ระบบฯแจ้งเลขที่ใบขนสินค้า/ใบกำกับการขนย้ายสินค้ากลับผู้ส่งออก/ตัวแทนออก ของผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ส่งออก/ตัวแทนออกของ สามารถชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบตัดบัญชีธนาคาร (e-Payment)

3. ผู้ส่งออก/ตัวแทนออกของ นำสินค้าไปยังท่า/สนามบินที่ส่งสินค้าออกและแจ้งเลขที่ใบขนสินค้า/ใบกำกับ การขนย้ายสินค้า ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สนามบินที่ส่งสินค้าออก เพื่อตัดบัญชีใบกำกับฯและสั่งปล่อยสินค้าให้บรรทุกขึ้นอากาศยานในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

4. ผู้ส่งออก/ตัวแทนออกของ ได้รับข้อมูลรับรองการส่งออกใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้รับรายงานอากาศยานออกพร้อมบัญชีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากสายการบิน
 

 

FREE !!! โปรแกรมทดลองใช้ 20 ใบขน Download

แบบฟอร์มการจดทะเบียน แบบฟร์อมดาร์ฟใบขน คู่มือการใช้โปรแกรม สั่งซื้อโปรแกรม
ค้นหาคำถาม -คลายส่งสัย
สอบถามปัญหาโปรแกรม
คู่มือdownloads
ติดต่อด้านเทคนิค
E-MAIL AT TAWANTECH